VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava stranke na ličnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 8. – 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Prezime
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS obrazac o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija /
Izjava o neosuđivanju Općina/Grad/Notar Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o pripadnosti u Oružanim snagama i okolnosti povređivanja podnosioca zahtjeva Federalno ministarstvo odbrane – Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original ili ovjerena kopija /
Medicinska dokumentacija iz perioda neposrednog povređivanja/ranjavanja Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Medicinska dokumentacija koja se odnosi na ranu/povredu ili bolest (ne starija od 6 mjeseci) Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva