VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na porodičnu invalidninu djetetu na redovnom školovanju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 20. 21. i 22. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca
Prezime
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda banke o otvorenom tekućem računu Banka Original ili ovjerena kopija /
CIPS obrazac o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK rođenih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK vjenčanih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o redovnom školovanju Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o pripadnosti Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do trenutka prestanka redovnog školovanja djeteta.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva