VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava stranke na porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 20. 21. i 22. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca
Prezime
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda banke o otvorenom tekućem računu Banka Original ili ovjerena kopija /
CIPS obrazac o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o redovnom školovanju za djecu mlađu od 25 godina Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Izjava o neosuđivanosti Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK rođenih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK vjenčanih (ukoliko su podnosilac i umrli RVI bili u braku) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o priznatom svojstvu RVI (po službenoj dužnosti) Grad Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o prestanku statusa RVI (po službenoj dužnosti) Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK umrlih (za umrlog RVI-a) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili potvrda o statusu iz Poreske ispostave kao dokaz nezaposlenosti Služba za zapošljavanje ZDK/Poreska ispostava Zenica Original ili ovjerena kopija /
Izjava sa dva svjedoka o vanbračnoj zajednici (ukoliko su podnosilac i RVI bili u vanbračnoj zajednici) Općina/Grad/Notar Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Kopija /
Potvrda da nije poreski obveznik Poreska ispostava Zenica Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 25 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do roka navedenog u rješenju.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva