VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava stranke na porodičnu invalidninu, odnosno, uvećanu porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 20. 21. 22. i 23. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca
Prezime
Adresa
Kontakt telefon
Svrha podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda banke o otvorenom tekućem računu Banka Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MK rođenih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Izvod iz MK vjenčanih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Izvod iz MK umrlih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
CIPS obrazac o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o redovnom školovanju (za djecu mlađu od 25 godina) Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o pripadnosti Oružanih snaga Federalno ministarstvo odbrane Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o nezaposlenosti za dijete bez oba roditelja sa 25 godina starosti koje se ne školuje Zavod za zapošljavanje ZDK/ Poreska ispostava Original ili ovjerena kopija /
Izjava sa dva svjedoka o vanbračnoj zajednici Općina/Notar/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izjava o neosuđivanosti Općina/Notar/Grad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 25 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do roka navedenog u rješenju.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva