VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Dreca, Šef odsjeka za stambene poslove
Telefon: 032 447 815
E-mail:
indira.dreca@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje obavljanja poslova upravljanja i održavanja zgrada privrednim društvima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, članovi 31. i 32. (“Službene novine ZDK”, broj 04/16); Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, član 4. (“Službene novine grada Zenica”, broj 09/16); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, članovi 2. i 3. (“Službene novine grada Zenica”, broj 01/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar sa podacima o djelatnosti, koja se odnosi na održavanje
stambenih i nestambenih zgrada, pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama i upravljanje
nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija /
Bilans stanja i bilans uspjeha (za prethodnu godinu ili za dio godine ako je privredno društvo formirano u tekućoj godini) Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje nadležne porezne ispostave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim
obavezama (ne starije od tri mjeseca)
Nadležna porezna ispostava Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o izradi i održavanju softverskog programa za upravljanje zgradama Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje poslova upravitelja, odnosno drugi dokaz o posjedu poslovnog prostora Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o posjedovanju opreme (računar i telefon, motorno vozilo i dr.) – inventurna lista
osnovnih sredstava za prethodnu godinu, računi u tekućoj godini i slično
Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Izjava o strukturi stručnih zaposlenika potpisana od odgovornog lica i ovjerena pečatom
privrednog društva sa podacima o školskoj spremi i prilogom kopije obrasca “M2”
Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Matična evidencija aktivnih osiguranika – spisak zaposlenih radnika ovjeren od nadležne
porezne ispostave (ne stariji od 10 dana)
Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Tabela potpisana od odgovornog lica u kojoj se navode sve aktivnosti iz člana 36. Zakona, sa podacima da li ih obavlja samostalno ili putem podizvođača Privredno društvo Original ili ovjerena kopija U tabeli se navodi koji zaposlenik obavlja te aktivnosti ili koji podizvođač obavlja te aktivnosti.
Ugovor o radu sa zaposlenikom koji je u stalnom radnom odnosu u privrednom društvu Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o djelu sa zaposlenicima u privrednom
društvu
Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Ugovor sa podizvođačem za aktivnosti koje ne može obavljati samostalno Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Dokaz da je podizvođač registrovan za obavljanje ugovorene djelatosti i da ima zaposlene
kvalifikovane radnike za tu djelatnost
Privredno društvo Original ili ovjerena kopija /
Potvrda da nije u postupku stečaja ili likvidacije (ne starija od tri mjeseca) Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje kojim se potvrđuje da pravno lice nije kažnjeno za privredni prestup (ne starije od tri mjeseca) Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 4 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno – u slobodnoj formi.