VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava stranke na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 5. 6. 7. i 8. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, članovi 6. – 10. (“Službene novine ZDK”, broj 03/08 i 07/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
1. Lični podaci podnosioca zahtjeva:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa i broj telefona
Jedinstveni matični broj
2. Razlozi nemogućnosti ostvarenja zdravstvenog osiguranja po drugom osnovu: _______________________
3. Status pripadnika branilačke populacije:
– dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja;
– ratni vojni invalid;
– demobilizirani branilac sa statusom učesnika rata (lice koje je provelo u OS najmanje 12 mjeseci u periodu 20.06.1992.-23.12.1995.);
– član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlih RVI;
– član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
– član porodice umrlog RVI i umrlog demobiliziranog branioca koji je kao poseban korisnik utvrđen odredbama člana 4. Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica („Sl.novine ZDK“ 4/15).
Ostali članovi domaćinstva koje treba osigurati:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Izvod iz MKR Općina/Grad Original ili kopija /
Izvod iz MKV Općina/Grad Original ili kopija /
Dokaz o statusu branioca i članu njegove porodice (rješenje Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ili uvjerenje da osoba ima status učesnika u proteklom ratu) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Uvjerenje porezne uprave da nije poreski obveznik Porezna uprava Original /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Uvjerenje PIO/MIO da nije osiguran po drugom osnovu PIO/MIO Kopija /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Original /
Dokaz o posljednjem osnovu zdravstvenog osiguranja za sve punoljetne članove porodice do dana podnošenja zahtjeva – kopija zdravstvene legitimacije (sa vidljivim podacima o nosiocu osiguranja – str.1 i podacima o obvezniku uplate doprinosa – str. 2 i 3) Stranka Original /
Kopija stare zdravstvene knjižice Stranka Kopija /
Prijava na osiguranje ZE0-3 (samo u situaciji kad se osiguravaju i drugi članovi domaćinstva) PIO/MIO Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva