VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje sredstava za poticaj zapošljavanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 5. 15. 16. i 17. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, članovi 1. – 20. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa i broj telefona
Jedinstveni matični broj
Ovim zahtjevom apliciram na Program podsticaja samozapošljavanja – varijanta a)
Varijanta a) – namijenjena je za aplikante koji nisu registrovali obrt, a koji će se po isteku perioda od 36 mjeseci od dana dobijenog podsticaja brisati sa evidencije nezaposlenih osoba.
Kratko obrazloženje namjene traženih sredstava (poljoprivreda, zanatske i ugostiteljske usluge, proizvodnja mlijeka, uzgoj stoke, i sl.): _____________________________
Ovim zahtjevom apliciram na Program podsticaja samozapošljavanja – varijanta b) – u slučaju kada je aplikant registrirao planiranu djelatnost
Naziv registrovane djelatnosti
ID broj
Broj rješenja o registraciji djelatnosti
Datum izdavanja rješenja o registraciji djelatnosti
PDV broj (za obveznike uplate PDV-a)
Kratko obrazloženje namjene traženih sredstava (poljoprivreda, zanatske i ugostiteljske usluge, proizvodnja mlijeka, uzgoj stoke, i sl.): ________________________________________
Ovim zahtjevom apliciram na Program podsticaja samozapošljavanja – varijanta c)
Varijanta c) – u slučaju kada je aplikant registrirao planiranu djelatnost i korisnik je prethodnih Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva
Naziv registrovane djelatnosti
ID broj
Broj rješenja o registraciji djelatnosti
Datum izdavanja rješenja o registraciji djelatnosti
PDV broj (za obveznike uplate PDV-a)
Namjena traženih sredstava: a) proširenje poslovnih aktivnosti b) upošljavanje člana obitelji
Zahtjev za poticaj upošljavanja
Posjedujem sljedeću školsku stručnu spremu:  NK  KV  SSS  VŠS  VSS
Status pripadnika branilačke populacije (popunjava se bez obzira o kojoj varijanti je riječ):
– Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
– Ratni vojni invalidi
– Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu
a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH
– Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života
– Udovice poginulih branilaca
– Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti
– Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu
ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života
– Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti
– Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum i potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji (rješenje Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ili uvjerenje) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Uvjerenje o kretanju MUP Original /
Kućna lista Općina/Grad Original /
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro za zapošljavanje Original /
Uvjerenje o poreskim obavezama Poreska uprava Original /
Uvjerenje o registraciji obrta (samo ukoliko je podnosilac zahtjeva obrtnik) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o poljoprivrednom gazdinstvu (samo ukoliko podnosilac zahtjeva nije osnovao obrt) Grad Original /
Plan poslovnih aktivnosti (samo ukoliko je podnosilac zahtjeva obrtnik) Stranka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva             Obrazac A            Obrazac B             Obrazac C