VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela vanrednih novčanih sredstava stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 5. i 18. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica, član 14. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14 i 01/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
1. Lični podaci podnosioca zahtjeva:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa
Telefon
Jedinstveni matični broj građana
Radno-pravni status: a) Zaposlen b) Nezaposlen c) Penzioner
Iznos ukupnih primanja ________ KM
2. Razlozi za podnošenje zahtjeva (kratko obrazložiti): _____________________________________
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Dokaz o prihodima podnosioca zahtjeva i članovima domaćinstva (platna lista-ako je osoba zaposlena, ček od penzije-ako je osoba penzionisana, potvrda iz škole-ako su djeca na školovanju) Poslodavac, PIO, Obrazovna ustanova Original /
Kućna lista Općina/Grad Original /
Potvrda o tekućem računu Banka Original /
Dokaz o statusu branioca (rješenje Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili uvjerenje) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva