VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela novčanih sredstava stranci radi rješavanja stambenog pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 24. – 27. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica, član 10. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14 i 01/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa
Jedinstveni matični broj
Način rješavanja stambenog pitanja:
a) izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja
b) kupovina individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini
c) prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida
d) sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju
e) sufinansiranje legalizacije stambenog objekta
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije poreski obveznik Porezna uprava Original /
Dokaz o prihodima podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (platna lista-ako je osoba zaposlena, ček od penzije-ako je osoba penzionisana, potvrda iz škole-ako su djeca na školovanju) Poslodavac, PIO, Obrazovna ustanova Original /
Kućna lista Općina/Grad Original /
Potvrda o tekućem računu Banka Original /
Dokaz o statusu branioca (rješenje Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili uvjerenje) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Uvjerenje o kretanju MUP Original /
ZK izvadak (samo u slučaju gradnje stambenog objekta) Sud Original /
Dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi – rješenje nadležnog Suda (samo kad je podnosilac zahtjeva član porodice umrlog branioca) Sud Original ili ovjerena kopija /
Građevinska dozvola (samo u slučaju gradnje stambenog objekta) Grad Ovjerena kopija /
Kupoprodajni ugovor ovjeren kod notara Stranka Original /
ZK izvadak prodavca Sud Original /
Dokaz o podnesenom zahtjevu za uknjižbu podnesen od strane kupca (potvrda o podnesenom zahtjevu) Sud Original /
Posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992. godine iz svih općina prebivališta (samo za lica koja su mijenjala prebivalište) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava u iznosu većem od 5000 KM (po službenoj dužnosti) Grad Original /
Izjava da nije izvršena zamjena, prodaja ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu bračnog druga Općina/Grad Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva