VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sufinansiranje troškova sahrane/dženaze.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 37. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Uredba o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica, članovi 9. i 12. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
1. Lični podaci podnosioca zahtjeva:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa
Telefon
Jedinstveni matični broj
Srodstvo za umrlim licem
2. Podaci o umrlom licu
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto ukopa
3. Pripadnost branilačkoj populaciji umrlog lica:
– ratni vojni invalid;
– demobilizirani branilac;
– dobrovoljac u organiziranju otpora;
– veteran;
– nosilac Partizanske spomenice;
– učesnik narodnooslobodilačkog-antifašističkog rata 1941.-1945. godine;
– član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, pod uvjetom da je sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona bio najmanje dvije godine neprekidno;
– član porodice šehida, poginulog ili umrlog branioca, pod uvjetom da je sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona bio najmanje dvije godine neprekidno.
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Potvrda o prebivalištu umrlog lica MUP Original /
Potvrda o tekućem računu Banka Original /
Dokaz o statusu branioca (rješenje Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili uvjerenje) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Dokaz o srodstvu sa umrlim braniocem (vjenčani list, rodni list…) Općina/Grad Original /
Računi koji se odnose na troškove sahrane (prijevoz, opremanje itd.) Stranka Original /
Izvod iz MKU za umrlo lice Općina/Grad Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva