VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje novčanih sredstava za sufinasiranje kupovine ortopedskog pomagala.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 15. i 16. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10); Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, članovi 19. i 25. (“Službene novine ZDK”, broj 03/08 i 07/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
1. Lični podaci podnosioca zahtjeva:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa i broj telefona
Jedinstveni matični broj
2. Status pripadnika branilačke populacije:
– dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja;
– ratni vojni invalid;
– demobilizirani branilac koji je u periodu 06.04.1992.- 23.12.1995. u sastavu OS proveo najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci ukoliko je u OS pristupio kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
– član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlih RVI;
– član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
– član porodice umrlog RVI i umrlog demobiliziranog branioca koji je kao poseban korisnik utvrđen odredbama člana 4. Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica („Sl.novine ZDK“ 4/15).
3. Podaci o potrebnom pomagalu
Navesti tačan naziv pomagala, obrazložiti potrebu za nabavku istoga: __________________________
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Medicinska dokumentacija sa prijedlogom o potrebi ortopedskog pomagala ovjerena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zdravstvena ustanova Kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Potvrda o tekućem računu Banka Original /
Predračun za ortopedsko pomagalo Zdravstvena ustanova Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva