VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Suljić, Viši samostalni referent za civilne žrtve rata
Telefon: 032 447 810
E-mail:
vahida.peskic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje statusa civilne žrtve rata i ostvarivanje prava stranke na porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, članovi 54. 62. 63. i 64. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine Federacije BiH, broj 02/98 i 48/99); Uputstvo o postupku za priznavanje statusa civilne žrtve rata, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Prezime
Ime roditelja
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Mjesto i datum
Potpis podnosioca zahtjeva
L.K. ___________________
P.U. ___________________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu/boravištu (ne starija od 3 mjeseca) MUP Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige umrlih za civilnu žrtvu rata Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dostupna medicinska dokumentacija iz koje su vidljive okolnosti stradanja ili potvrda o smrti nadležne zdravstvene ustanove Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Rješenje nadležnog suda o proglašenju nestale osobe umrlom ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je lice nestalo tokom rata ili periodu neposredne ratne opasnosti Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o primanjima po osnovu penzije – ček (starosne, porodične, invalidske) PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o visni primanja iz radnog odnosa u prethodnoj godini (ukoliko je osoba u radnom odnosu) Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu da podnosilac ne ostvaruje pravo po osnovu poginulog Nadležna služba za BIZ Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti (ukoliko je nadležna Služba za Boračko-invalidsku zaštitu gradske uprave grada Zenica.)
Dokaz o primanjima iz oblasti socijalne zaštite – da podnosilac nema dodatnih primanja PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prijavi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje Biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da podnosilac nije poreski obveznik Poreska uprava Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležne policijske uprave MUP Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nije osuđivan pravosnažnom sudskom persudom Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava za supružnika da ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o tekućem računu Banka Ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva