VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Suljić, Viši samostalni referent za civilne žrtve rata
Telefon: 032 447 810
E-mail:
vahida.peskic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Finansiranje troškova sahrane/dženaze.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Uredba o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica, članovi 9. i 12. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, ime oca
Mjesto rođenja
Broj lične karte
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Dan mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Srodstvo sa umrlim
Ime i prezime umrlog
Da li je korisnik stalne novčane pomoći DA NE
Da li je samac DA NE
Da li je zaposlen DA NE
Da li ima stan/kuću DA NE
Da li ima primanja DA NE
Datum smrti
Obrazložiti razloge podnošenja zahtjeva: _________________
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dozvola za dženazu/sahranu Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Potvrda Centra za socijalni rad da je lice stalni korisnik novčane pomoći pri Centru za socijalni rad Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (5 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva