VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melisa Pezer, Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Telefon: 032 447 811
E-mail:
melisa.pezer@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje stranci prava na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 86. (Službene novine Federacije BiH, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11); Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, članovi 2. 3. i 5. (“Službene novine ZDK”, broj 3/11); Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, član 2. (“Službene novine ZDK”, broj 6/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Ime oca
Prezime
Adresa prebivališta/boravišta
Telefon
Molim da mi se, kao zdravstveno neosiguranom licu, prizna pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu.
U tu svrhu dajem slijedeće podatke:
Prezime i ime neosiguranog lica ____________________ srodstvo ____________________
Prezime i ime neosiguranog lica ____________________ srodstvo ____________________
Prezime i ime neosiguranog lica ____________________ srodstvo ____________________
Adresa stanovanja
Bračni status podnosioca zahtjeva
Priznat status civilne žrtve rata DA NE
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list Općina/Grad Original ili kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili kopija /
Uvjerenje da su roditelji nezaposleni i da nisu zdravstveno osigurani (ukoliko se zahtjev podnosi da bi dijete do navršenih 7 godina ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu) Biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Potvrda da se dijete nalazi na redovnom školovanju (ukoliko se zahtjev podnosi da bi dijete uzrasta od 7-26 godina ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno lice starije od 26 godina, ali koje se i dalje nalazi na redovnom školovanju) Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Potvrda da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba (ukoliko se zahtjev podnosi kako bi samohrana majka ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu) Biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Izjava da ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici (ukoliko se zahtjev podnosi kako bi samohrana majka ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Kopija vjenčanog lista i presude o razvodu braka (ukoliko se zahtjev podnosi kako bi samohrana majka ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu) Općina/Grad/Sud Kopija /
Potvrda da se lice nalazi na evidenciji raseljenih lica/civilnih žrtava rata (ako zahtjev podnosi raseljeno lice ili civilna žrtva rata) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti (ukoliko je nadležna Služba za Boračko-invalidsku zaštitu gradske uprave grada Zenica.)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (7 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 6 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok postoji zakonski osnov za trajanje prava.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva