VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Socijalna zaštita i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Suljić, Viši samostalni referent za civilne žrtve rata
Telefon: 032 447 810
E-mail:
vahida.peskic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja/potvrde stranci da ima status raseljene osobe ili povratnika, odnosno izdavanje uvjerenja/potvrde o stanju imovine stranke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 169. i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciju BiH i izbjeglicama iz BiH, članovi 5. i 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Ime oca
Prezime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
1. Potvrda o povratničkom/prognaničkom statusu ili 2. Potvrda o stanju imovine
Članovi porodice: 1. __________________ JMBG __________________ 2. __________________ JMBG __________________
3. __________________ JMBG _________________ 4. _________________ JMBG __________________
Općina stalnog prebivališta
Mjesto ranijeg prebivališta
Mjesto povratka
Povratnik sam u: kuću/stan
Stanujem/o u: vlastitoj kući/ vlastitom stanu/ kao podstanari/ koristimo društveni stan
Razlozi podnošenja zahtjeva
Saglasan/na sam da Gradska uprava grada Zenica, na osnovu člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11),
izvrši obradu mojih ličnih podataka u proceduri obrade predmeta za ostvarivanje prava iz osnova zakona o raseljenim osobama.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lične karte svih punoljetnih članova porodice MUP Kopija /
Rodni listovi za maloljetne članove porodice Matični ured grada Original ili kopija /
Dokaz o vlasništvu objekta u mjestu ranijeg prebivališta (ZK izvadak ili posjedovni list) Sud/Općina/Grad Original ili kopija /
Dokaz o stanju objekta u mjestu ranijeg prebivališta (uvjerenje općine ranijeg prebivališta) Nadležna općina Original ili kopija /
Dokaz o statusu izbjeglice/raseljenog lica iz općine ranijeg prebivališta Nadležna općina Original ili kopija /
Potvrda o prebivalištu u Zenici MUP Original ili kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva