VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Socijalna zaštita i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Suljić, Viši samostalni referent za civilne žrtve rata
Telefon: 032 447 810
E-mail:
vahida.peskic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produženje prava na alternativni smještaj stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBIH i izbjeglicama iz BiH, članovi 5. 6. i 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05); Zakon o raseljenim licima i povratnicima ZDK, članovi 11. 13. i 15. (Službene novine ZDK, broj 06/06, 10/08 i 10/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Ime oca
Prezime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Članovi porodice: 1. __________________ JMBG __________________ 2. __________________ JMBG __________________
3. __________________ JMBG _________________ 4. _________________ JMBG __________________
Općina stalnog prebivališta
Mjesto ranijeg prebivališta
Mjesto povratka
Povratnik sam u: kuću/ stan
Ukupni mjesečni prihodi porodice: _____ KM
Plaća: _____ KM
Iznos penzije: _____ KM
Iznos invalidnine sa tuđom njegom: _____ KM
Socijalna pomoć: _____ KM
Saglasan/na sam da Gradska uprava grada Zenica, na osnovu člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11),
izvrši obradu mojih ličnih podataka u proceduri obrade predmeta za ostvarivanje prava iz osnova zakona o raseljenim osobama.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lične karte svih punoljetnih članova porodice MUP Kopija /
Rodni listovi za maloljetne članove porodice Općina/Grad Original ili kopija /
Dokaz o vlasništvu objekta u mjestu ranijeg prebivališta (ZK izvadak ili posjedovni list) Sud/Općina/Grad Original ili kopija /
Dokaz o stanju objekta u mjestu ranijeg prebivališta (uvjerenje općine ranijeg prebivališta) Nadležna općina Original ili kopija /
Dokaz o statusu izbjeglice/raseljenog lica (rješenje o statusu izbjeglice/raseljenog lica) Općina/Grad Original ili kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti (ukoliko je nadležna Služba za Boračko-invalidsku zaštitu gradske uprave grada Zenica.)
Potvrda o prebivalištu u Zenici MUP Original ili kopija /
Potvrda o tekućem bankovnom računu Banka Original ili kopija /
Ugovor o podstanarskom odnosu Stranka Original /
Dokaz o primanjima (platna lista, ček od penzije i uvjerenje od Biroa) Poslodavac, PIO, Biro Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme navedeno u rješenju.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva