VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba civilne zaštite
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za civilnu zaštitu, upravno-pravne, materijalno-finansijske i opće poslove
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasminka Slijepčević, Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
Telefon: 032 447 733
E-mail:
jasminka.slijepcevic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izlazak Komisije na teren, evidentiranje štete, te izdavanje stranci uvjerenja o visini štete nastale od prirodnih i drugih nesreća.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 169. i 170. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od privrednih i drugih nesreća, članovi 30. i 31. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, svi članovi (“Službene novine Federacije BIH”, broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i
36/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefon
Prijavljujem štetu od prirodne i druge nesreće kojom mi je oštećena/uništena niže navedena imovina.
Vlasnik ili korisnik (Ime i prezime) i adresa
JMBG
Naziv pravnog lica i sjedište
Broj registra pravnog lica i oblik djelatnosti
Mjesto imovine
Telefon
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Datum nastanka štete
Građevine
Oprema
Zemljište
Dugogodišnji nasadi
Šume
Stoka
Obrtna sredstva
Ostala dobra
Troškovi
Preliminarna šteta u KM
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva