VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za ekologiju, komunalne poslove i vodoprivredu
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, vodoprivreda, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Bijedić, Stručni savjetnik za vodoprivredu
Telefon: 032 447 722
E-mail:
edin.bijedic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje vodnog akta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Član 65. i 96. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/07), Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima , načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15 i 55/19) i član 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje vodnih akata 20 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica / Ime i prezime
Adresa / Sjedište
Kontakt telefoni – kućni i poslovni
Podaci o objektu ili aktivnosti
Namjena i lokalitet
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija Samo za fizička lica
Rješenje o upisu u sudski registar Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija Samo za pravna lica
Međunarodni sporazum ili ugovor ili potvrda nadležnog organa o obavljanju djelatnosti na teritoriji BiH ili saglasnost nadležnog organa o osnivanju udruženja ili fondacije ili drugi dokaz o aktivnosti na teritoriji BiH Nadležni organ Ovjerena kopija Samo za druge organizacije
(međunarodne, nevladine i dr.)
Ovjerena punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva Davalac punomoći a ovjerava se kod notara ili nadležne gradske službe Original Samo ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika
Studija sa propisanim sadržajem Pravno lice koje ispunjava propisane uslove i kriterije Original Lista ovlaštenih pravnih lica objavljuje se na web-stranici nadležnog federalnog ministarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save
Kopija katastarskog plana sa podacima o nekretnini, posjedniku i dr. Nadležna gradska služba Kopija
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Taksene marke ili orginal uplatnice
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE 7 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine, ukoliko se ne podnese zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva