VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za ekologiju, komunalne poslove i vodoprivredu
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, vodoprivreda, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Bijedić, Stručni savjetnik za vodoprivredu
Telefon: 032 447 722
E-mail:
edin.bijedic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje vodnog akta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Član 65. i 96. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/07), Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima , načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15 i 55/19) i član 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje vodnih akata 20 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica / Ime i prezime
Adresa / Sjedište
Kontakt telefon
Podaci o objektu ili aktivnosti
Namjena lokalitet
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o odobrenju građenja Nadležna gradska služba /
Rješenje nadležnog organa o odobrenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet postupka izdavanja vodne saglasnosti Nadležna gradska služba Ovjerena kopija Samo za fizička lica
Rješenje o upisu u sudski registar Nadležni Sud Ovjerena kopija Samo za pravna lica
Uvjerenje o poreskoj registraciji Nadležni organ Original ili ovjerena kopija Samo za fizička lica
Ovjerena punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva Davalac punomoći a ovjerava se kod notara ili nadležne gradske službe Original Samo ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika
Međunarodni sporazum ili ugovor ili potvrda nadležnog organa o obavljanju djelatnosti na teritoriji BiH ili saglasnost nadležnog organa o osnivanju udruženja ili fondacije ili drugi dokaz o aktivnosti na teritoriji BiH Nadležni organ Ovjerena kopija Samo za druge organizacije
(međunarodne, nevladine i dr.)
Rješenje o vodnoj saglasnosti ukoliko ista nije izdata od organa koji vodi postupak Nadležna gradska služba Kopija /
Projekat izvedenog stanja Ovlaštena projektantska firma Original /
Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanja u slučaju kvara ili havarije Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Elaborat o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta Ovlaštena firma Original ili ovjerena kopija Dostavlja se samo u postupcima izdavanja vodne dozvole za ispuštanje otpadnih voda
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Taksene marke ili orginal uplatnice /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE 7 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Izdaje se na određeno vrijeme, a najduže do 15 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva