VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjeljenje za građevinske i vodne inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ševketa Ganibegović, Glavni građevinski inspektor
Telefon: 032 447 723
E-mail:
sevketa.ganibegovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje ispunjenosti uslova za gradnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 126. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14 i 04/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjeve, molbe, prijedloge i druge podneske 2 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime ili naziv pravnog lica
Adresa: ulica i broj, mjesto
Kontakt telefon
Adresa objekta: ulica i broj
Dan početka radova
Broj i datum rješenja o odobrenju za građenje ili
Broj i datum rješenja o urbanističkoj saglasnosti ili
Broj i datum lokacijske informacije
iz člana 111. Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o odobrenju za građenje ili Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (određuje Služba za urbanizam) Nadležna gradska organizaciona jedinica – Služba za urbanizam Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti. (Stranka je dužna naznačiti broj i datum rješenja.)
Dokaz o uplati takse Šalter sala Gradske uprave Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva