VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjeljenje za sanitarne i tržišne inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Samira Imamović i Meliha Bečić, Sanitarni insprektori
Telefon: 032 447 724
E-mail:
samira.imamovic@zenica.ba; meliha.becic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obezbjeđenje sanitarnog nadzora prilikom prenosa umrlih osoba – zaštita stanovništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, član 50. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica, svi članovi (“Službeni list SFRJ”, broj 42/85);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjeve, molbe, prijedloge i druge podneske 2 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, ime oca, ime
Adresa: mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefon
Prezime, ime i ime oca umrlog lica
Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja umrlog lica
Državljanstvo umrlog (u slučaju podnošenja zahtjeva za iskopavanje i prenos umrlog lica)
Mjesto, dan, mjesec, godina i sat kada je nastupila smrt
Mjesto prvobitne sahrane – naziv groblja, ukoliko je umrli bio sahranjen
Mjesto, općina, država i naziv groblja u koju se umrli prenosi
Granični prelaz ukoliko se umrli prenosi van granica BiH (u slučaju podnošenja zahtjeva za iskopavanje i prenos umrlog lica)
Podaci o prevoznom sredstvu – marka i tip vozila, registarski broj (u slučaju podnošenja zahtjeva za iskopavanje i prenos umrlog lica)
Podaci o vozaču pogrebnog vozila – ime, prezime, broj LK (u slučaju podnošenja zahtjeva za iskopavanje i prenos umrlog lica)
Podaci o pratiocu – ime, prezime, broj LK (u slučaju podnošenja zahtjeva za iskopavanje i prenos umrlog lica)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured grada Original /
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Dozvola o sahrani umrlog Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o registraciji pogrebnog društva Pogrebno društvo Kopija /
Dokument o prevoznom sredstvu za tu namjenu Pogrebno društvo Kopija /
Dokaz o obezbjeđenom grobnom mjestu Upravitelj groblja Original /
Lična karta vozača pogrebnog vozila i pratioca MUP Kopija /
Dokaz o uplati takse Šalter sala Gradske uprave Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva