VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ustanovljenje služnosti na zemljištu i zakup na zemljištu na određeno vrijeme.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o eksproprijaciji, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07 i 36/10); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji 150 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Korisnik eksproprijacije
Adresa (mjesto, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon
Broj katastarske parcele
Katastarska općina
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Zk izvadak Sud Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list Grad Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz regulacionog plana ili urbanističkog projekta Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o obezbjeđenju sredstava za plaćanje naknade za eksproprijaciju (potvrda banke) Banka Original ili ovjerena kopija /
Odluka o proglašenju
javnog interesa
Gradsko vijeće Original /
Dokaz da je korisnik eksproprijacije prethodno sa vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje sticanja prava vlasništva nad određenom
nekretninom (pisana ponuda, javni oglas i dr.)
Podnosilac Original ili ovjerena kopija /
Ekspropriacioni elaborat Lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Identifikacija parcela Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti, i to isključivo ukoliko zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usklađeno.
Punomoć za punomoćnika (ukoliko podnosilac ima punomoćnika) Podnosilac Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list Grad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva