VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prava u postupku privatizacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/99); Uputstvo za provođenje uredbe o upisu nekretnina u javne knjige, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za utvrđivanje prava na nekretninama pravnih lica 80 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, ime oca, ime
Adresa (mjesto, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva: za koje se pravo traži utvrđivanje
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Zk izvadak Sud Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list Grad Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana Grad Original ili ovjerena kopija /
Druga relevantna dokumentacija (ugovor, pravomoćna presuda, rješenje nadležnog organa) Podnosilac zahtjeva, Nadležni Sud, Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva