VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis prava u postupku privatizacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/99); Uputstvo za provođenje uredbe o upisu nekretnina u javne knjige, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za utvrđivanje prava na nekretninama pravnih lica 30 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Obraćam se naslovu sa zahtjevom da izvrši upis prava na nekretninama u postupku privatizacije.
U tu svrhu dajem potrebne informacije:
________________________________ ___________________________
___________________________________________________________
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Isprava podobna za upis (ugovor, presuda) Podnosilac zahtjeva/Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija /
Elaborat o etažiranju (ako se radi o poslovnom prostoru ili posebnim dijelovima objekta) Lice ovlašteno za obavljanje geodetske djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva