VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prava korištenja zemljišta za izgrađeni objekat.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, član 61. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje pravo na građevinskom zemljištu 80 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa – mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefon
Broj katastarske parcele
Katastarska općina
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Kopija /
Zk izvadak Sud Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana Grad Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (pribavlja organ po službenoj dužnosti) Grad Original /
Punomoć (ukoliko podnosilac ima punomoćnika) Podnosilac Original /
Identifikacija parcela Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti, i to isključivo ukoliko zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usklađeno.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva