VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje javnog interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji FBiH, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07 i 36/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja u opštem interesu 150 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
ID broj
Adresa sjedišta: mjesto, ulica i broj, kat
Kontakt telefon
Na lokalitetu ________________________ podnosilac zahtjeva kao investitor želi da pristupi izgradnji ___________________________________ (navesti objekat koji će se graditi) na parcelama označenim kao k.č.____________
KO______________.
Molim naslov da donese odluku da je od javnog interesa izgradnja navedenog objekta.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ekspropriacioni elaborat Lice ovlašteno za obavljanje geodetske djelatnosti Original ili kopija /
Zk izvadak (ako nije sastavni dio elaborata) Sud Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list (ako nije sastavni dio elaborata) Grad Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana (ako nije sastavni dio elaborata) Grad Original ili ovjerena kopija /
Identifikacija parcela (ako nije sastavni dio elaborata) Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti, i to isključivo ukoliko zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usklađeno.
Podaci o vlasnicima nekretnina (ime i prezime, tačna adresa) Podnosilac Original /
Cilj ekspropijacije koji se želi postići Podnosilac Original /
Procjena vrijednosti nekretnina Lice ovlašteno za procjenu nekretnina Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva