VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Snimanje i ažuriranje katastra komunalnih uređaja za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o katastru komunalnih uređaja, član 8. (“Službeni list SR BiH”, broj 21/77); Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja, članovi 1. – 45. (“Službeni list SR BiH”, broj 18/78);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za snimanje komunalnih uređaja sa izradom elaborata za komunalne vodove dužine do 50 m – 200 KM,
za priključak individualnog objekta na vod do 50 m – 70 KM,
za svaki dodatni 1 m – 1 KM
141-355-532-001-6107 Vr. prih.: 722516; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti sa urbanističko-tehničkim uslovima Grad ili Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Kopija /
Odobrenje za građenje Grad ili Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Kopija /
Projekat (samo u slučaju da se radi o urb.tehn.uslovima Ministarstva za prostorno uređenje jer njihovo rješenje o urb.teh. uslovima ne sadrži grafički dio) Lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja Kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva