VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje akta za potrebe stranaka u svrhu regulisanja različitih prava i potreba.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, članovi 164. – 182. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 22/82 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, broj 4/93, 21/93 i 13/94); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za identifikaciju parcela 5 KM po parceli 134-010-000-000-1672 Vr. prih.: 722515; budž. organizacija: 0000000; primalac: ZE-DO Kanton; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Naziv katastarske općine
Broj parcele/a
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva