VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izgradnja objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54. – 65. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 12/87 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, broj 4/93 i 13/94);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju Obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju 100 KM;
Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju 200 KM;
Obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte 350 KM.
141-355-532-001-6107 Vr. prih.: 722516; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti sa urb. tehničkim uslovima Grad ili Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Kopija /
Odobrenje za građenje Grad ili Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Kopija /
Projekat (samo u slučaju kad se radi o urbanističko-tehničkim uslovima Ministarstva za prostorno uređenje jer njihovo rješenje o urb.teh. uslovima ne sadrži grafički dio) Lice ovlašteno za obavljanje djelatnosti projektovanja Kopija /
Upotrebna dozvola za privredne objekte Grad ili Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva