VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uknjižba prava posjeda i ažurnost katastarskog operata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 57. (“Službeni list SR BiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za promjene upisa korisnika ili posjednika 60 KM 141-355-532-001-6107 Vr. prih.: 722516; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje ili Ugovor ili Presuda ili Notarska izjava (ako se prilaže notarski dokument potrebno je priložiti i jednu neovjerenu kopiju dokumenta) Nadležni sud/Notar Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o plaćenom porezu na promet nekretnina ili Potvrda o oslobađanju od poreza Poreska uprava Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva