VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ažuriranje katastra komunalnih uređaja za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o katastru komunalnih uređaja, članovi 27. 28. i 29. (“Službeni list SR BiH”, broj 21/77); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici (“Službeni list SR BiH”, broj 21/91); Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja, član 36. (“Službeni list SR BiH”, broj 21/77 i 6/88);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za provođenje promjena u katastru komunalnih uređaja komunalni vodovi dužine do 50 m – 30 KM
priključak individualnog objekta na vod do 50 m – 25 KM
vodovi dužine preko 50 m – naknada se uvećava za svaki sljedeći metar 0,5 KM
141-355-532-001-6107 Vr. prih.: 722516; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat (u pismenoj i elektronskoj formi) Ovlašteno fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti Original /
Prijava snimanja Ovlašteno fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti Original /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva