VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com,  edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe prometa nekretnina, ažuriranje katastarskog operata itd.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 57. (“Službeni list SR BiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/944); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za usluge premjera i katastra Za jedan individualni stambeni objekat (teren) 135 KM, za svaki sljedeći na istoj parceli 65 KM + (usluge kancelarije) za jedan objekat 50 KM, za svaki sljedeći 10 KM – ukupno 185 KM za jedan individualni objekat, 75 KM za svaki sljedeći
Za jedan poslovni, privredni objekat i objekte kolektivnog stanovanja (teren) 300 KM, za svaki sljedeći na istoj parceli 100 KM + (usluge kancelarije) za jedan objekat 50 KM, za svaki sljedeći 10 KM – ukupno 350 za jedan poslovno-privredni objekat, 110 za svaki sljedeći
141-355-532-001-6107 Vr. prih.: 722516; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti sa urbanističko-tehničkim uslovima Grad ili Ministarstvo za
prostorno uređenje i
ekologiju
Kopija /
Odobrenje za građenje Grad ili Ministarstvo za
prostorno uređenje i
ekologiju
Kopija /
Projekat (samo u slučaju da se
radi o urb.tehn. uslovima
Ministarstva za prostorno uređenje jer njihovo rješenje o urb.tehn. uslovima ne sadrži grafički dio)
Lice ovlašteno za obavljanje geodetskih poslova Kopija /
Upotrebna dozvola za privredne objekte Grad ili Ministarstvo za
prostorno uređenje i
ekologiju
Kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva