VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanje različitih prava i potreba.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru nekretnina, članovi 164. – 182. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 22/82 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, broj 4/93, 21/93 i 13/94 ); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 5 KM 134-010-000-000-1672 Vr. prih.: 722515; budž. organizacija: 0000000; primalac: ZE-DO Kanton; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, ime oca i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Naziv katastarske općine
Broj parcele
Svrha za koju se izdaje uvjerenje
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
Rješenje o primanju socijalne pomoći (za onog ko želi dobiti Uvjerenje bez naknade) JU Centar za socijalni rad Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva