VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa SR BiH, član 2. (“Službeni list SR BiH”, broj 37/71, 39/78 i 42/89); Uputstvo o izvršavanju zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, tačka 4. (“Službeni list SR BiH”, broj 8/76);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru potpisa/ovjeru autentičnosti potpisa na punomoći 2 KM za ovjeru potpisa, 4 KM za ovjeru autentičnosti potpisa na punomoći. 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za izlazak na teren radi ovjere 20 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
Broj lične karte – MUP
Adresa stanovanja (mjesto, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon
Ime i prezime lica za koje se zahtijeva ovjera potpisa
Adresa na kojoj se zahtijeva izvršenje ovjere potpisa
Datum kojeg se zahtijeva izvršenje ovjere potpisa
Vrijeme u koje se zahtijeva izvršenje ovjere potpisa
Razlog zbog kojeg je potrebno izvršiti ovjeru izvan zgrade Grada
Napomena: Stranka obezbjeđuje prijevoz za službeno lice.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade za izlazak na teren radi ovjere Banka/Pošta Original /
Dokaz o uplati takse za ovjeru potpisa Banka/Pošta Original /
Dokaz o uplati takse za ovjeru autentičnosti potpisa na punomoći Banka/Pošta Original /
Medicinska dokumentacija (ako se radi o nepokretnoj osobi kako bi se ostvarilo pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja naknade radi izlaska na teren) Zdravstvena ustanova Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva