VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje državljana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u matičnim knjigama i knjigama državljana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 21. i 22. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu FBiH, član 30. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Spol
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto, općina/grad rođenja
Država rođenja
Entitet rođenja
Pravni osnov sticanja državljanstva
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
JMB oca i majke
Prebivalište oca i majke
Državljanstvo (BiH i entiteta) oca i majke
Mjesto, datum, općina i grad rođenja oca i majke
Država rođenja oca i majke
Potpis podnosioca prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Federacije za oba roditelja djeteta Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Prijava o rođenju djeteta (ukoliko zdravstvena ustanova nije dostavila prijavu matičaru) Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava oba roditelja da su saglasni da dijete stekne državljanstvo Federacije (samo u slučaju ako je jedan roditelj državljanin Federacije, a drugi RS) Općina/Grad/ Notar Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR (ako je dijete rođeno u RS) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz za roditelja koji je stranac da nije bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta (za dijete rođeno u RS) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja djeteta (za dijete rođeno u RS) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja roditelja djeteta (za dijete rođeno u RS) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje-potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu prebivališta roditelja djeteta (za dijete rođeno u RS) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva