VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis svih lica u MKU bez obzira na razlog zbog kojeg nisu upisana u predviđenim rokovima, kao i upis svih podataka koji nisu upisani u okviru osnovnog upisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, član 49. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 58. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 20 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za izradu smrtovnice 10 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
DKP BiH – mjesto
Ime i prezime lica za koje se traži upis
Prezime – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Ime – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
JMB – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Datum rođenja – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Mjesto rođenja – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Datum sklapanja braka – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Državljanstvo – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Prezime bračnog partnera – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Ime bračnog partnera – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Prezime oca – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Ime oca – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Prezime majke – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Ime majke – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Dan, mjesec i godina rođenja – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Dan, mjesec i godina smrti – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Mjesto smrti – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Mjesto sahrane – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
JMB – postojeći podatak i podatak koji treba upisati
Datum
Ime i prezime podnosioca prijave
Potpis ovlaštenog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati naknade za smrtovnicu Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
Lična karta ili putna isprava umrlog MUP Kopija /
Izvod iz MKR umrlog Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu za umrlog Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKV (ukoliko je
umrli bio u braku)
Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prebivalištu umrlog MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva