VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, član 21a. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje 40 KM
(Fizičko lice koje prvi put registruje samostalnu djelatnost na području grada Zenica je oslobođeno od plaćanja takse.)
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Prebivalište (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Navesti oblik trgovine na malo izvan prodavnice: a) na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo; b) na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo; c) putem kioska ili pokretnom prodajom
Vrsta robe za čiju trgovinu na malo se traži odobrenje
Adresa prodajnog/ih mjesta i dani u sedmici u kojima će se obavljati trgovina na malo na tim mjestima
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o školskoj spremi (najmanje osnovna škola) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Sanitarna knjižica (samo za trgovce prehrambenim proizvodima) Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
Ugovor ili predugovor o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavnice i ovjerena Izjava da prodajni objekat ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke djelatnosti (Obrazac Izjave je sastavni dio obrasca) Podnosilac zahtjeva Original /
Izjava da nema zasnovan radni odnos ili nije ostvareno pravo iz radnog odnosa, odnosno nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva