VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izgradnja objekta u skladu sa zakonom, prostorno-planskom dokumentacijom, kao i omogućavanje investitoru da gradnju objekta vrši u skladu sa dinamikom izvođenja radova i pravovremenim obezbjeđenjem finansijskih sredstava u slučaju kad se odobrenje za građenje može izdati i za dijelove građevine koji predstavljaju funkcionalni ili tehnološki dio složene građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 122. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (“Službene novine Federacije BIH”, broj 48/09 i 99/14); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 14/13); Odluka o provođenju Urbanističkog plana Općine Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 13/85, 1/88, 10/88, 14/90 i 5/92); Odluka o usvajanju urbanih zona na području Općine Zenica, član 2. (“Službene novine Općine Zenica”, broj 5/00); Odluka o građevinskom zemljištu Općine Zenica (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13, 1/14, 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za građenje stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
poslovni objekti 40 KM
školski, rekreacioni i zdravstveni objekti 20 KM
poljoprivredni objekti 20 KM
prehrambeni i industrijski objekti 30 KM
benzinske pumpe 75 KM
hoteli i moteli 60 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Izvod iz katastarskog plana sa situacijom cijele građevine i susjednih građevina Grad Original /
Opis predviđene tehnologije rada (ako se radi o proizvodnom objektu ili specifičnom zahvatu u prostoru) Ovlašćena i registrovana projektna firma Original /
Tri primjerka idejnog projekta cijele složene građevine (2 u analognoj formi, jedan primjerak u digitalnoj formi) Ovlašćena i registrovana projektna firma Original /
Kopija katastarskog plana sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela Grad Original /
Drugi nacrti i podaci u zavisnosti od složenosti građevine (npr. kod zvučne izolacije ili zaštite od jonizirajućeg zračenja i sl.) Podnosilac zahtjeva Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina od dana pravosnažnosti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva