VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje bespravne gradnje i narušavanja postojećeg ambijenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 114. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, članovi 62. – 84. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03, 16/04 i 67/05); Uredba o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (“Službene novine Federacije BIH”, broj 48/09 i 99/14); Uredba o vrsti i sadržaju, označavanja i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07 i 51/08); Odluka o građevinskom zemljištu Općine Zenica (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13, 1/14, 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18); Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Općine Zenica, član 1. (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 3/13, 1/14 i 3/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za građenje stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
poslovni objekti 40 KM
školski, rekreacioni i zdravstveni objekti 20 KM
poljoprivredni objekti 20 KM
prehrambeni i industrijski objekti 30 KM
benzinske pumpe 75 KM
hoteli i moteli 60 KM
rekonstrukcija, dogradnja, nadziđivanje i adaptacija postojećih objekata za: stambeni objekat 20 KM, za poslovni objekat 40 KM
promjena namjene objekta – poslovnog u stambeni prostor 10 KM; stambenog u poslovni prostor 40 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Ako je došlo do povećanja neto korisne površine objekta obračunava se naknada u iznosu od 5 KM – 40 KM/m2 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722433; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za pogodnosti /renta/ I stamb. zona 60 KM/m2 I posl. z. (I i II stamb. z.) 60 KM/m2
II stamb. zona 50 KM/m2 II posl.z.( III i IV s.z.) 50 KM/m2
III stamb. zona 40 KM/m2 III posl.z (V i VI s.z.) 40 KM/m2
IV stamb. zona 30 KM/m2
V stamb. zona 20 KM/m2
VI stamb. zona 10 KM/m2, za proizvodni prostor 20 KM/m2
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722435; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Urbanistička saglasnost za započeti ili izgrađeni objekat (broj i datum)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za započeti ili izgrađeni objekat (pribavlja Grad po službenoj dužnosti) Grad Original /
Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud – Zk ured Original ili ovjerena kopija /
Identifikacija parcele (ukoliko zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usaglašeno) Grad Original ili ovjerena kopija /
Projekat izvedenog stanja Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original /
Pismeni izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original /
Elaborati (ako su korišteni za izradu glavnog projekta) Ovlašteno registrovano pravno lice Original /
Geološki nalaz tla (za sve objekte koji se po geološkim kartama nalaze na nestabilnom i uslovno stabilnom terenu) Ovlašteno registrovano pravno lice Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Dokaz o uplati naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Banka Original ili kopija /
Dokaz o uplati naknade za pogodnosti (rente) Banka Original ili kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva