VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje bespravne gradnje i narušavanja postojećeg ambijenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, članovi 113. i 114. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, članovi 62. – 84. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03, 16/04 i 67/05); Uredba o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (“Službene novine Federacije BIH”, broj 48/09 i 99/14); Uredba o vrsti i sadržaju, označavanja i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07 i 51/08); Odluka o građevinskom zemljištu Općine – Grada Zenica (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13, 1/14, 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18); Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Općine Zenica, član 1. (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 3/13, 1/14 i 3/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za građenje stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
poslovni objekti 40 KM
školski, rekreacioni i zdravstveni objekti 20 KM
poljoprivredni objekti 20 KM
prehrambeni i industrijski objekti 30 KM
benzinske pumpe 75 KM
hoteli i moteli 60 KM
objekti komunalne infrastrukture (putevi, mostovi, primarne trase infrastrukture, dalekovodi i sl.) 30 KM
rekonstrukcija, dogradnja, nadziđivanje i adaptacija postojećih objekata za: stambeni objekat 20 KM, za poslovni objekat 40 KM
nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni prostor te zahtjev za pretvaranje dijela zajedničkih prostorija susjednom stanu 40 KM
nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u poslovni prostor 80 KM
promjena namjene objekta – poslovnog u stambeni prostor 10 KM; stambenog u poslovni prostor 40 KM
promjena djelatnosti 30 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Ako je došlo do povećanja neto korisne površine objekta obračunava se naknada u iznosu od 5 KM – 40 KM/m2 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722433; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za pogodnosti /renta/ I stamb. zona 60 KM/m2 I posl. z. (I i II stamb. z.) 60 KM/m2
II stamb. zona 50 KM/m2 II posl.z.( III i IV s.z.) 50 KM/m2
III stamb. zona 40 KM/m2 III posl.z (V i VI s.z.) 40 KM/m2
IV stamb. zona 30 KM/m2
V stamb. zona 20 KM/m2
VI stamb. zona 10 KM/m2, za proizvodni prostor 20 KM/m2
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722435; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Urbanistička saglasnost (broj i datum) odnosno lokacijska informacija
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud – Zk ured Original ili ovjerena kopija /
Identifikacija parcele Grad Original ili ovjerena kopija /
Glavni projekat Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original ili ovjerena kopija /
Pismeni izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta (nije potreban za zahvate za koje nije potrebno odobrenje za građenje, kao ni za stambene i jednostavne poljoprivredne objekte bruto razvijene površine do 400 m2) Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original ili ovjerena kopija /
Elaborati (ako su korišteni za izradu glavnog projekta), te tehnološki elaborat (ako je potreban) Ovlašteno registrovano pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Geološki nalaz tla (za sve objekte koji se po geološkim kartama nalaze na nestabilnom i uslovno stabilnom terenu) Ovlašteno registrovano pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Saglasnosti nadležnih organa (ako su propisane urbanističkom saglasnošću) Javna preduzeća/ustanove Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Dokaz o uplati naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Banka/Pošta Original ili kopija /
Dokaz o uplati naknade za pogodnosti (rente) Banka/Pošta Original ili kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Prestaje da važi ako radovi na građevini za koju je izdato odobrenje ne počnu u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje uz mogućnost produženja još jednu godinu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva