VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje neplanske gradnje i pojednostavljenje procedure za uređenje prostora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 111. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 14/13); Odluka o provođenju prostornog plana Ze-Do kantona za period 2009-2029 godine (“Službene novine Ze-Do kantona”, broj 4/09, 6/09 i 5/10); Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/10); Odluka o provođenju Urbanističkog plana Grada Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 13/85); Odluka o usvajanju urbanih zona na području Općine Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 5/00); Odluka o građevinskom zemljištu Općine – Grada Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13 i 1/14 i “Službene novine Grada Zenica”, broj 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje urbanističke saglasnosti stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
objekti komunalne infrastrukture (putevi, mostovi, primarne trase infrastrukture, dalekovodi i sl.) 30 KM
postavljanje stolova za ljetnu baštu 20 KM
postavljanje aparata za spravljenje kokica i sl. 20 KM
isticanje firmi i reklama 20 KM
priključak objekata na komunalne infrastrukture 20 KM
postavljanje pult stolova 20 KM
plakatiranje 20 KM
sječa stabala, postavljanje ograda, određivanje kućnog broja 10 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Ako je došlo do povećanja neto korisne površine objekta obračunava se naknada u iznosu od 5 KM – 40 KM/m2 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722433; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za pogodnosti /renta/ I stamb. zona 60 KM/m2 I posl. z. (I i II stamb. z.) 60 KM/m2
II stamb. zona 50 KM/m2 II posl.z.( III i IV s.z.) 50 KM/m2
III stamb. zona 40 KM/m2 III posl.z (V i VI s.z.) 40 KM/m2
IV stamb. zona 30 KM/m2
V stamb. zona 20 KM/m2
VI stamb. zona 10 KM/m2, za proizvodni prostor 20 KM/m2
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722435; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
Zk izvadak Sud Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela Grad Original /
Idejno rješenje Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original ili kopija /
Identifikacija parcela (ako zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usklađeno) Grad Original /
Prethodna vodna saglasnost (ako je potrebna) Grad Original /
Poljoprivredna saglasnost ako je potebno izvršiti promjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (pribavlja organ po službenoj dužnosti) Nadležno ministarstvo Original /
Okolinska dozvola (ako namjena građevine ili drugi zahvat u prostoru može imati značajan uticaj na okolinu i kada se nalazi na spisku objekata za koje je potrebno dobiti okolinsku dozvolu) Nadležno ministarstvo Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina od dana pravosnažnosti rješenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva