URB.15 – Urbanistička saglasnost za započete ili izgrađene objekte

VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje bespravne gradnje i neplanskih promjena u prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 77. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH, član 50. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/09); Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, članovi 62. – 84. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03); Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, (“Službene novine Federacije BIH”, broj 48/09 i 99/14); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 14/13); Odluka o provođenju prostornog plana Ze-Do kantona za period 2009-2029 godine (“Službene novine Ze-Do kantona”, broj 4/09, 6/09 i 5/10); Odluka o provođenju Urbanističkog plana Grada Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 13/85); Odluka o usvajanju urbanih zona na području Općine Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 5/00); Odluka o građevinskom zemljištu Općine – Grada Zenica (“Službene novine Općine Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13 i 1/14 i “Službene
novine Grada Zenica”, broj 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje urbanističke saglasnosti za započete ili izgrađene objekte stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
poslovni objekti 40 KM
školski, rekreacioni i zdravstveni objekti 20 KM
poljoprivredni objekti 20 KM
prehrambeni i industrijski objekti 30 KM
benzinske pumpe 75 KM
hoteli i moteli 60 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Lokalitet: ulica-naselje
Broj katastarske čestice i katastarska općina
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Kopija katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela Grad Original /
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanom građevinom Grad Original /
Poljoprivredna saglasnost (ako se u postupku ustanovi potreba promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe – pribavlja Grad po službenoj dužnosti o trošku stranke) Grad Original ili ovjerena kopija /
Ostale saglasnosti – vodovod i kanalizacija, elektro, grijanje, telekomunikacije (po potrebi) Javna preduzeća Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina od dana pravosnažnosti rješenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva