VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Emilija Pašalić, Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 655
E-mail:
emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Informisanje podnosioca o mogućnosti gradnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 62. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime roditelja
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Obraćam se naslovu sa zahtjevom da mi da informaciju da li je moguća gradnja
___________________________________________________________ (stambenog objekta, poslovnog objekta, stambeno – poslovnog objekta, pomoćnog objekta, infrastrukturnog objekta)
na parceli označenoj kao k.č.broj: ______________ k.o. _______________, koja se nalazi
_____________________ ulica ____________________________ broj __________.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva