VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bojana Primorac, Pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
Telefon: 032 447 650

E-mail:bojana.primorac@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Legalizacija bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata („Službene novine Zeničko dobojskog kantona“ broj 18/19)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Administrativna taksa od 20 KM do 40 KM zavisno od vrste objekta 141-355-53200161-07 Vrsta prihoda 722131, budžetska organizacija 000000, šifra općine:103, primalac: Grad Zenica.
Naknada za legalizaciju objekta od 200 KM do 5.000 KM zavisno od kategorizacije objekta i neto površine objekta 141-355-53200161-07 Vrsta prihoda 722437, budžetska organizacija 000000, šifra općine:103, primalac: Grad Zenica.
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta od 5 KM/m2 do 40 KM/m2 zavisi od opremljenosti infrastrukture 141-355-53200161-07 Vrsta prihoda 722433, budžetska organizacija 000000, šifra općine:103, primalac: Grad Zenica.
Naknade za pogodnost (renta) od 10 KM/m2 do 60 KM/m2 zavisno od zone i kategorije prostora 141-355-53200161-07 Vrsta prihoda 722435, budžetska organizacija 000000, šifra općine:103, primalac: Grad Zenica.
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, očevo ime i ime/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/sjedište
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana sa naznačenim brojem parcele na kojoj se bespravna građevina nalazi i brojevima susjednih parcela Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanom građevinom Ovlaštena firma Original ili ovjerena kopija
Projekat izvedenog stanja bespravne građevine urađen na nivou glavnog projekta (2x) Ovlašćena i registrovana projektna firma Original
Dokaz o pravu građenja Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija
Izjava o nesolidnoj gradnji Općina/Grad/Notar Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrative takse Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva